DOLAR 17,2628 -0.04%
EURO 18,0592 0.14%
ALTIN 1.006,180,22
BITCOIN 372151-2,28%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

13:10

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de
  • 3 Sayfa Haber
  • Gündem
  • Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

ABONE OL
Haziran 15, 2022 07:00
Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Buna nazaran, kamu yahut özel sağlık kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile öbür sağlık meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve süreçleri kapsayan yönetmelikle birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat mevzularında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kuruldu.

Mesleki Sorumluluk Konseyi 7 üyeden oluşacak

Mesleki Sorumluluk Konseyi, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, idare hizmetleri genel müdürleri yahut yardımcıları ile profesör yahut doçent unvanlı biri dahili, başkası cerrahi branştan iki tabip olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Kurulun lideri, bakan yardımcısı olarak belirlenirken, üyelerin misyon mühleti 2 yıl olacak. Mühleti sona eren üyeler yine seçilebilecek.

Kurul, ayda en az 1 kere, en az 4 üyenin iştirakiyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınacak. Heyet üyeleri çekimser oy kullanamayacak.

Görüşülmekte olan yahut Konseye gelmesi olası aktüel bahisler hakkında görüş ve niyetler toplantı dışında açıklanamayacak. Toplantının ve oylamanın saklılığı koruma edilecek.

Kurul gündemi lider tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü müddetler dikkate alınarak belirlenecek. Konseydeki görüşmeler gündemdeki sıraya nazaran yapılacak.

Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren mevzular hakkında müracaat vazifesi yapmak, görüş ve tekliflerini sunmak üzere en az 3 şahıstan oluşan ihtisas kurulları kurulabilecek. İhtisas kurulu üyeleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce teklif edilen mevzunun uzmanı adaylar ortasından lider tarafından seçilecek. Komite üyeleri şurada oy kullanamayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere kâfi nitelik ve sayıda işçi görevlendirilecek.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına nazaran, diğer bir bakan yardımcısının başkanlığında belirtilen unvan ve nitelikleri haiz şahıslardan yeni heyetler oluşturabilecek.

Mesleki Sorumluluk Konseyinin görevleri

Kurul, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü unsurunda yer alan soruşturma yordamına tabi olanlar dışındaki sağlık meslek mensupları hakkında tıbbi süreç ve uygulamaları nedeniyle ön inceleme yapmak yahut yaptırmak, ön inceleme raporundaki bulgulara nazaran gerek gördüğünde yine inceleme yapmak yahut yaptırmak, soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar vermek ve soruşturma müsaadesine ait kararın yetkili mercilere intikal ettirilmesini temin etmekle sorumlu olacak.

Kurulun rücuya dair vazifeleri ise şunlar olacak:

– Yönetim aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sağlık meslek mensubunun misyonunun gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığını tespit eden mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili öteki evrakın raporla birlikte eksiksiz olarak sekretarya tarafından Heyete sunulmasını sağlamak.

– İdarece yapılan ödemeye, sağlık meslek mensubunun misyonunun gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğinin katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde, gerektiğinde ilgili sağlık meslek mensubunu, ziyan gören yahut hak sahibini yahut yasal temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek.

– İdari yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi ölçüsünün sağlık meslek mensubunun katılaşmış ceza mahkemesi kararına mevzu fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman ekspere tespit ettirmek.

– Sağlık meslek mensubunun tazminata husus olaydaki kusur oranına nazaran rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise ölçüsüne vazifenin berbata kullanıldığını tespit eden ceza mahkemesi kararının mutlaklaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve verilen kararın yordamına uygun olarak ilgili yönetimlere, sağlık meslek mensubuna ve varsa sigorta şirketine bildirilmesini sağlamak.

– Rücu edilmesine karar verilen evrakları ilgili yönetime göndermek.

– Gereksinim halinde teknik ve uzmanlık gerektiren bahislerde görüşüne başvurmak üzere ihtisas komiteleri oluşturmak yahut kanunlarda uzmanlık hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş almak.

– Sağlık meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikâyetçi ile öbür ilgililerin mahremiyetinin korunması ve şahsî bilgilerin güvenliğinin sağlanması konusunda Ferdî Dataların Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü önlemleri almak.

– Şura kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi müddet içinde başvurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.

Soruşturma müsaadesine dair tarz ve esaslar

Mesleki Sorumluluk Heyeti, sağlık meslek mensuplarının kanun kapsamına giren bir kabahat işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü adaba nazaran bir ön inceleme yapacak yahut yaptıracak.

Ön inceleme sırasında şikayet konusunun münhasıran kanun kapsamındaki sağlık meslek mensuplarının tıbbi süreç ve uygulamalarına ait olduğu tespit edilir ise inceleme tamamlanarak rapor düzenlenecek. İnceleme sırasında fiilin faili yahut konusu bakımından tefrik edilmesi gerektiği anlaşılır ise kanun kapsamında olan kısım tefrik edilerek buna ait ön inceleme ayrıyeten yürütülerek sonuçlandırılacak.

Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan sağlık meslek mensupları bakımından müdürlüklerde misyonlu lider yahut yardımcılarını ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Ön inceleme sonucunda hazırlanan raporun karar vermeye kâfi olduğu kıymetlendirilir ise Heyet tarafından soruşturma müsaadesi konusunda gerekçeli olarak bir karar verilecek. Şura aydınlatılması gereken konular tespit ederse, şahsen yahut ön incelemeyi yapan tıpkı yahut diğer vazifeliler eliyle yeni bir inceleme yaptırabilecek.

Cumhuriyet başsavcılığının sağlık meslek mensubu hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran soruşturma yapabilmesine Şura tarafından müsaade verilebilecek.

Kurul, soruşturma müsaadesi konusundaki kararını kabahatin Şura tarafından öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç 60 gün içinde verecek. Bu mühlet, mecburî hallerde 30 günü geçmemek üzere bir kere uzatılabilecek. Müddetin son günü bir tatil gününe rastlarsa müddet, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacak.

Kurulca, belirtilen müddetler içinde soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi konusunda gerekçeli olarak karar verilmesi zarurî olacak.

Soruşturma müsaadesi verilmesine ya da verilmemesine dair Şura kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sağlık meslek mensubuna, şikayet edene ve müdürlüğe gönderilecek.

Soruşturma müsaadesi verilmesine dair Konsey kararına karşı hakkında inceleme yapılan sağlık meslek mensubu, soruşturma müsaadesi verilmemesine dair karara karşı Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, sürece koymama kararına karşı da şikayetçi Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz müddeti Şura kararının bildirim edildiği tarihten itibaren 10 gün olacak.

Rücu yol ve esasları

Yönetmelikte, rücu istemi, kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde misyon yapan sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle yönetim aleyhine açılan davada mahkeme kararına nazaran idarece ödenen meblağın; fakat taammüden misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığı mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili sağlık meslek mensubundan tazminata bahis olaydaki kusur oranı gözetilerek Heyet tarafından belirlenen ölçüsünün ödenmesinin istenilmesi olarak tanımlandı.

Tıbbi süreç ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aleyhine dava açılan yönetim, davayı sağlık meslek mensubuna; mesleksel mali sorumluluk sigortası bulunan sağlık meslek mensubu da sigortacıya ihbar edecek.

Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının katılaşması sonucunda tespit edilen sorumlu bireye yöneltilecek.

Kurul tarafından verilecek karara temel olmak üzere sağlık meslek mensubunun vazifeli olduğu idarece yaptırılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, sağlık meslek mensubunun mesleksel mali sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair doküman ve katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile birlikte rücu değerlendirmesine temel olmak üzere, incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yönetim tarafından Heyete intikal ettirilecek.

Kurul sekretaryası evrakı formu bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin 10 gün içinde tamamlanmasını sağlayacak.

İdare tarafından ödenen tazminattan ötürü rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine ters hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı konusundaki mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile mahkumiyetine karar verilen sağlık meslek mensubunun tazminata husus olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının katılaştığı tarihten itibaren Şura tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Kurul tarafından verilen kararın 7 gün içinde ilgili yönetimlere intikali sağlanacak. Heyetçe rücu edilmesine karar verilen ölçü, ilgili yönetimlerce genel kararlara nazaran tahsil edilecek.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle vazifesinin gereklerine ters hareket ettiklerinin mutlaklaşmış bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi durumu dışında mali ve idari taraftan sorumlu tutulmayacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN “MALPRAKTİS” YÖNETMELİĞİNE AİT DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun misyonunun gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu sürecinin uygulanmayacağını belirterek, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur.” sözünü kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yanlışlı tıbbi uygulama (malpraktis) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun hususuna ait yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

“Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık.” görüşünü aktaran Koca, “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik”in Resmi Gazete’nin internet sitesindeki linkini paylaşarak, yönetmelik için “gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanının soruşturulması ve “malpraktis” davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ait yönetmelik hakkında bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Konseyi kurulmuştur. Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri hasebiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Heyete gönderilecektir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık işçisi ile hür meslek icrasında tabiplerin soruşturulması da Heyetin müsaadesine tabidir. Heyet bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir. Konseyin soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak. Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık işçisine rücu edilmesi; fakat taammüden vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığı katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.”

“Hekimlerimiz de dünyada gibisi olmayan bir teminata kavuşmuştur”

Mahkemece hükmedilen tazminatın lakin belirtilen kaidelerin varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık çalışanının kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsünün Heyet tarafından belirleneceğini bildiren Koca, Heyet üyelerinin, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle mutlaklaşmış yargı kararı olmadıkça mali ve idari taraftan sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Bakan Koca, bu mevzuat çerçevesinde başta doktorlar olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının “malpraktis” baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur.” görüşünü paylaştı.

KAYNAK: AA

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.